ลักษณะของพืชสมุนไพร

พืชหรือต้นไม้มีองค์ประกอบสำคัญ ๕ ส่วนคือ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล ส่วนของพืชเหล่านี้ มีรูปร่าง ลักษณะโครงสร้างและบทบาทต่อพืชที่ แตกต่างกัน ดังนี้ ๑. ราก รากของพืชมีมากมายหลายชนิด สามารถนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรได้ดี เช่น กระชาย ขมิ้นชัน ขิง ข่า ขมิ้นอ้อย เป็นต้น

 

รูปร่างและลักษณะของราก แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ

 

รากแก้ว นับว่าเป็นรากที่สำคัญมากสำหรับต้นพืชหลายชนิดรากแก้ว งอกออกจากลำต้นส่วนปลาย รูปร่างยาวใหญ่เป็นรูปกรวย ด้านข้างของรากแก้ว จะแตกแยกออกเป็นรากเล็กรากน้อยและรากฝอยออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อ ทำการดูดซึมอาหารในดินไปบำรุงเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของต้น พืชที่มีรากแก้วได้แก่ ขี้เหล็ก คูน เป็นต้น

 

รากฝอย รากฝอยเป็นส่วนที่งอกมาจากลำต้นของพืชบริเวณส่วน ปลาย หรืออยู่ด้านข้างของรากแก้ว งอกออกมาเป็นรากฝอยจำนวนมาก รากฝอย มีลักษณะกลมยาวขนาดเท่า ๆ กัน ต้นพืชที่มีใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีรากฝอย เช่น หญ้าคา ตะไคร้ เป็นต้น

 

ลำต้น เป็นโครงสร้างที่สำคัญของต้นพืชทั้งหลาย ช่วยค้ำยันเอาไว้ไม่ให้โค่นล้มลง โดยปกติแล้วลำต้นจะอยู่บนดิน แต่บางส่วนจะอยู่ใต้ดิน สล็อต ออนไลน์

 

รูปร่างของลำต้นแบ่ง ออกได้เป็น ๓ ส่วนด้วยกัน คือ ตา ข้อ ปล้อง บริเวณเหล่านี้ จะมีกิ่งก้าน ใบ ดอกเกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะทำให้พืชมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ชนิดของลำต้นพืช

 

แบ่งตามลักษณะภายนอกของลำต้นได้เป็น ๔ ชนิด คือ

 

๑. ประเภทไม้ยืนต้น ๒. ประเภทไม้พุ่ม ๓. ประเภทหญ้า งดังตณ ร ๔. ประเภทไม้เลื้อย ใบเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมีหน้าที่สังเคราะห์แสง ผลิตอาหารและเป็น ส่วนที่แลกเปลี่ยนน้ำและอากาศให้ต้นพืช ใบเกิดจากการงอกของกิ่งและตา โดยทั่วไปใบไม้จะมีสีเขียวโดยเกิดจากสารที่มีชื่อว่า "คอลโรฟีลล์" ที่อยู่ในใบของ ไม่ยก่อกเจมนกดจ พืช ยาสมุนไพรหลายชนิดใช้ใบของพืชเป็นส่วนประกอบ รูปร่างและลักษณะของใบที่สมบูรณ์มีส่วนประกอบรวม ๓ ส่วนด้วยกัน คือ

 ๑. ตัวใบ ๒. ก้านใบ ๓. หูใบ ชนิดของใบ แบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด คือ ๑. ชนิดใบเลี้ยงเดี่ยว หมายถึง ก้านใบหนึ่งก้าน มีเพียงใบเดียว เช่น กานพลู ขลู่ ยอ กระวาน ๒. ชนิดใบประกอบ หมายถึง ใบตั้งแต่ ๒ ใบขึ้นไปที่เกิดขึ้นจากก้านใบ อันเดียว เช่น มะขามแขก แคบ้าน ขี้เหล็ก มะขาม เป็นต้น ๔. ดอก

 

ดอกเป็นส่วนสำคัญของพืชเพื่อการแพร่พันธุ์ เป็นลักษณะเด่นของ ต้นไม้แต่ละชนิด ส่วนประกอบของดอกมีความแตกต่างกันตามชนิดของพันธ์ไ และลักษณะที่แตกต่างกันนี้เป็นข้อมูลสำคัญในการจำแนกประเภทของต้นไม้ รูปร่างลักษณะของดอก ดอกจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ ๕ ส่วน คือ ๑. ก้านดอก ๒. กลีบรอง ๓. กลีบดอก ๔. เกสรตัวผู้ ๕. เกสรตัวเมีย ๕. ผล ผลคือส่วนหนึ่งของพืชที่เกิดจากการผสมเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียใน ดอกเดียวกันหรือดนละดอกก็ได้ มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันตามประเภทและ สายพันธุ์  รูปร่างลักษณะของผลมีหลายอย่างตามชนิดของต้นไม้ที่มี ความแตกต่งกัน โดยแบ่งตามลักษณะของการเกิดได้รวม ๓ แบบ คือ ๑. ผลเดี่ยว หมายถึง ผลที่เกิดจากรังไข่อันเดียวกัน ๒. ผลกลุ่ม หมายถึง ผลที่เกิดจากปลายช่อของรังไขในดอกเดียวกัน เช่น น้อยหน่า ๓. ผลรวม หมายถึง ผลที่เกิดมาจากดอกหลายดอก เช่น สับปะรด ทั้งนี้ มีการแบ่งผลออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑. ผลเนื้อ ๒. ผลแห้งชนิดแตก ๓. ผลแห้งชนิดไม่แตก ส่วนการที่พืชหรือต้นไม้ใด ๆ จะเป็นพืชสมุนไพรได้นั้น ต้องมีลักษณะ ๕ ประการ คือ ๑. รูป ได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ แก่นไม้ กระพี้ไม้ รากไม้ เมล็ด ๒. สี มองแล้วเห็นว่าเป็นสีเขียวใบไม้ สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีม่วง สีน้ำตาล สีดำ ๓. กลิ่น ให้รู้ว่ามีกลิ่น หอม เหม็น หรือกลิ่นอย่างไร ๔. รส ให้รู้ว่ามีรสอย่างไร รสจืด รสฝาด รสขม รสเค็ม รสหวาน รส เปรี้ยว รสเย็น ๕. ชื่อ ต้องรู้ว่ามีชื่ออะไรในพืชสมุนไพรนั้นๆ ให้รู้ว่า ขิง ขำใบขี้เหล็ก ดอกมะขาม ผลมะเกลือ เป็นอย่างไร ส่วนของสมุนไพรที่ใช้เป็นยา ส่วนของสมุนไพรที่ใช้เป็นยามี ๕ ส่วน คือ อิบศึอนำกยงใขปกะญี่ดิน ครีล ยกัลีแปไ ๑. รากและหัว (เหง้า, ลำต้นใต้ดิน) รจมบศิบ ๒. ใบ หรือ ลำต้น กินถามให้ถังกอม ๓. เปลือกต้นและเปลือกราก  ๔. ดอก ๕. ผลและเมล็ด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ  
รับเครดิตฟรี
สมัครสมาชิก