ประเภทของหุ้นที่มีการเปิดให้ซื้อ-ขาย

ประเภทของหุ้นที่มีการเปิดให้ซื้อ-ขายหรือหลักทรัพย์ มีอยู่หลายประเภท 

แต่ในที่นี้จะอธิบาย 6 ประเภท เบื้องต้นที่ควรรู้จักดังนี้


1. หุ้นสามัญ (Common Stock) หุ้นทั่วไปที่นักลงทุนซื้อ-ขายกันในตลาดโดยที่ผู้ซื้อมีสิทธิมีส่วนในการเป็นเจ้าของของธุรกิจนั้น ซึ่งในส่วนของสิทธิที่จะได้รับ เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการร่วลงคะแนน

เสียงตัดสินปัญหาสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ในกรณีมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน

2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) หุ้นนี้มีข้อแตกต่างจากหุ้นสามัญ คือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการได้รับชำระเงินทุนคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทมีการเลิกกิจการหุ้นประเภทนี้มักไม่ค่อยมีให้ซื้อขายในตลาด จึงถือเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น หุ้น TCAP-P.KTB-P (จุดสังเกต คือ หุ้นประเภทนี้จะลงท้ายด้วย "-P")

3. หุ้นกู้ (Debenture)เป็นหุ้นที่บริษัทออกมาเพื่อใช้ในการกู้เงินระยะยาวจากผู้ลงทุน โดยตกลงว่าจะจ่ายผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะ

ได้รับเงินต้นคืนทั้งหมดเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดสัญญา สล็อตฝาก50รับ200

4.หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) จะคล้ายกับหุ้นกู้ แต่จะมีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดโดยจะระบุอัตราและราคาการแปลงสภาพไว้ในหนังสือขี้ชวนลงทุนแล้ว หุ้นประเภทนี้มักมีการซื้อง่ายขายคล่องมากในช่วงเศรษฐกิจดี เพราะผู้ซื้อหุ้นคาดหวังผลตอบแทนจากราคาหุ้นเมื่อนำไปแปลงสภาพแล้ว

5. ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)เป็นตราสารที่ออกให้ผู้ถือครองแสดงถึงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ทุ้นบุริมสิทธิ หรือ หุ้นกู้ได้ โดยต้องจ่ายเงินเพิ่ม ซึ่ง Warrant แต่ละตัวจะกำหนด "ราคาใช้สิทธิ(ในการแปลง)" กับ "วันที่ที่สามารถใช้สิทธิ" เอาไว้แล้ว

6. หน่วยดงทุน (Unit Trust) เป็นตราสารที่ออกโดย "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)" เปรียบเสมือนการระดมเงินทุนจากประชาชน โดย บลจ. จะเป็นผู้ดูแลกองทุนให้และจะนำเงินกำไรที่ได้มาเฉลี่ยเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ข้อดีที่เห็นได้ชัดคือ มีมืออาชีพดูแลบริหารการลงทุนแทนเรา

ซึ่งนักลงทุนควรศึกษาและเลือก บลจ. ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีในอดีตมาประกอบการตัดสินใจใน

การลงทุนด้วยบริษัทมหาชนที่จะทำ การซื้อ-ขายหุ้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้ว่า "ตลาดหลักทรัพย์" คืออะไร? ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Stock Exchange of Thailand

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand1. SET เป็นชื่อย่อของ "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"ซึ่ง SET ย่อมาจากคำว่า The Stock Exchangeof Thailand โดย SET เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 บริษัทที่จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ต้องเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วขั้นต่ำภายหลังการกระจายหุ้น 300 ล้านบาทขึ้นไปทุนจดทะเบียนมากกว่า300 ล้านบาท

2. MAI เป็นชื่อย่อมาจากคำว่า Market for Alternative Investment (MAI เรียกว่า ตลาดเอ็มเอ ไอ) โดยวันเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกก็คือ วันที่ 17 กันยายน 2544 ซึ่งตลาด MAI เป็น

ตลาดหุ้นสำหรับธุรกิจที่มีขนาดเล็กลงมา ทุนจดทะเบียนชำระแล้วชั้นต่ำภายหลังการกระจายหุ้น

20 ล้านบาทขึ้นไปมองในแง่ดี...บริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดMAI มีความน่าสนใจเพราะอยู่ในช่วงเติบโต  มี

โอกาสโตได้เร็ว โดยเฉพาะถ้าเราเข้าไปร่วมลงทุนตั้งแต่ยังเป็นธุรกิจเล็กๆ  เมื่อเขาเติบโตขึ้น หุ้นเราก็

จะโตไปด้วย...แต่ในทางกลับกัน ในบางทีที่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีนัก

เข้าสู่ระบบ  
รับเครดิตฟรี
สมัครสมาชิก