พรรณไม้ถิ่นเดียวและพรรณไม้หายาก

พรรณไม้ถิ่นเดียวและพรรณไม้หายาก ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อลูกหลานไทย พรรณไม้ที่รวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ เป็นพืชหายาก (rare) และพืชถิ่นเดียว (endemic plant) ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าพืชเฉพาะถิ่นอันมีความหมายถึง พืช ชนิดที่พบขึ้นแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติในบริเวณภูมิศาสตร์ เขตใคเขตหนึ่งของโลกที่มีแนวเขตค่อนข้างจำกัด และ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะจำกัดทางระบบนิเวศน์ เช่น เป็น เกาะโคคเคี่ยวกลางทะเลหรือมหาสมุทร ยอดเขาและ หน้าผาภูเขาหินปูน แอ่งพรุ ฯลฯ ถิ่นที่อยู่ดังกล่าวมีสภาพ จำกัดของสิ่งแวดล้อมหรือมีสภาพดินฟ้าอากาศเฉพาะแหล่ง (microclimate) ซึ่งพืชถิ่นเดียวของไทยหลายชนิดพบขึ้น เฉพาะบนภูเขาหินปูนหรือดินที่สลายมาจากหินปูน และ จากการประเมินจำนวนพืชถิ่นเดียวของไทยในเบื้องต้น พบว่ามีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกันกับพืชถิ่นเดียวของ ประเทศใกล้เคียง ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีความหลากหลาย ของชนิดพันธุ์พืชอยู่ในลำคับสูงก็ตาม เพราะที่ตั้งของ ประเทศไทยอยู่ตรงบริเวณรอยต่อของเขตพฤกษาภูมิศาสตร์ ถึง 3 ภูมิภาคด้วยกัน ได้แก่ภูมิภาคอินเดีย-พม่า (Indo- Burmese) ภูมิภาคอินโคจีน (Indo-Chinese) และภูมิภาค มาเลเชีย (Malaysian) แต่จำนวนชนิดพืชถิ่นเดียวของเรา กลับค่อนข้างต่ำ สล็อต ออนไลน์เนื่องจากพันธุพืชส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ มาจากประเทศใกล้เคียงของทั้งสามภูมิภาคนั่นเอง ส่วนพืชหายาก (rare) นั้น ได้แก่พืชที่มีจำนวนน้อย แต่ส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในสถานภาพใกลัสูญพันธุ์ แต่มีความ เสี่ยงต่อการเป็นพืชใกสัสูญพันธุ์ได้ในอนาคต หากว่าปัจจัย ต่างๆ ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนประชากรพืชลคลงยังคง ดำเนินอยู่ พืชถิ่นเดียวส่วนใหญ่ของไทยจัดว่าเป็นพืช หายาก ยกเว้นเพียงไม่กี่ชนิดที่มีขึ้นกระจายพันธุ์ตาม ธรรมชาติอยู่มากมาย ดังนั้นจึงยิ่งทวีค่าควรแก่การรักษา และฟื้นฟูขยายจำนวนออกไปให้มีมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นสมบัติ แก่แผ่นดินและลูกหลานไทยสืบต่อไป

 

ลักษณะป่าไม้ในเมืองไทย

 

ลักษณะป่าไม้ในเมืองไทย ละไม้ถิ่นเดียวที่ทั้ง 84 ชนิดได้รับการคัดสรรมานำเสนอในหนังสือเล่มนี้ มีเขตการกระจายพันธุ์ตามลัก วน์แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นตัวกำหนคลักษณะของธรณี พรรณไม้ที่เจริญเติบโตในแหล่งนั้นๆขนาดของประเทศไทย ล้วนแล้วแต่มีสภาพภูมิอากาศ แหล่งพันธุกรรมของสัตว์ป่าใ จำแนกได้ตามภาคดังต่อไปนี้ ภาคเหนือ ความพิเศษของป่าในภาคเหนืออยู่ตรงที่มีความ สำคัญในฐานะเป็นต้นน้ำลำธารซึ่งอยู่บนภูเขาสูง มีอากาศหนาวเย็น หากเป็นภูเขาที่มีความสูงต่ำกว่า ระดับ 1,000 ม. จะถูกจัดว่าเป็นป่าคิบชื้น ซึ่งพรรณไม้ ที่ขึ้นในป่าประเภทนี้ได้แก่ กระเจาะ คำมอกหลวง จำปี- รัชนี เป็นต้น และหากอยู่บนภูเขาที่มีความสูงมากกว่า นั้นจะเรียกว่าเป็นป่าดิบเขา ซึ่งพรรณไม้ที่จะพบได้ตาม ลักษณะนี้รวมถึง จำปีช้าง ชมพูภูคา กุหลาบขาว- เชียงดาว เป็นต้น ภาคใต้ สิ่งที่ทำให้ป่าไม้ทางภาคใต้มีความโดคเด่นไม่ เหมือนที่ไหน คือเป็นคาบสมุทรที่ยื่นออกไปในทะเลและมีป่าบนภูเขาและพื้นที่ราบลุ่มสลับกันไป คังนั้น พืชที่สามารถพบได้ในป่าลักษณะนี้จะเป็นพืชที่ชอบ ความชื้นสูงและหากขึ้นอยู่บนภูเขาเตี้ยๆ ใกลัทะเลก็ะ เพิ่มคุณลักษณะทนลมทะเลได้ดีขึ้นมาอีกหนึ่งอย่าง เช่น ตันพุดภูเก็ต รักนา โมกเขา เป็นต้น ซึ่งหลายๆ พรรณไม้ เช่น จำลา พรหมขาว เล็งเก็ง ก็จัดว่าเป็นพรรถ ภาคใต้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หินทรายที่สูงมากกว่า 1,000 ม. เช่น ภูกระดึง ภูหลวง ลักษณะผืนป่าของภาคอีสานนี้บางแห่งเป็นภูเขา บนยอดเขามีอากาศหนาวเย็นและมีความชื้นสูง จึงมี สภาพเป็นป่าดิบเขา ซึ่งพบพรรณไม้หายาก อาทิ ก่วมแคง จำปีศรีเมืองไทย จำปีหนู ส่วนภูเขาหินทราย ที่มีความสูงต่ำลงมา จะมีอากาศร้อนจัดและมีความชื้นต่ำ จึงมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง จะพบพรรณไม้จำพวก กระมอบ หมักม่อม หากมีความชื้นมากขึ้นก็จะมีสภาพ เป็นป่าดิบแล้ง ซึ่งมีพรรณไม้จำพวก พะยูง ฝาง มะป่วน ภาคตะวันออก ป่าในภาคนี้มีคุณลักษณะเฉพาะตัวตรงที่เป็น ป่าดิบชื้นบนเขาที่มีความสูงไม่เกิน 1,000 ม. และมีป่า ชายเลนตามแนวชายฝั่งเป็นหย่อมๆ ซึ่งพรรณไม้ที่จะ พบได้ในแถบนี้คือ กะหนาย พุงทะลาย พันจำ เป็นต้น ภาคตะวันตกและภาคกลาง ภาคกลางนั้นมีผืนป่าบนที่ราบลุ่ม และหากมี พรรณไม้ใดที่ขึ้นบนภูเขาก็จะมีความสูงไม่เกิน 100-200 ม. ป่าบางแห่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง ซึ่งพรรณไม้ ที่ชอบสภาพป่าเช่นนี้ได้แก่ จำปีสิรินธร ส่วนชายแดน ค้านตะวันตกที่ติดฝั่งประเทศพม่าจะเป็นภูเขาหินปูน ที่สามารถพบพรรณไม้จำพวก จั่นน้ำ โกงกางน้ำจืด กลาย และมหาพรหม เป็นไม้ประจำถิ่น

เข้าสู่ระบบ  
รับเครดิตฟรี
สมัครสมาชิก